Gweithdai Ysgolion Cynradd

AriSEE’s Prosiect Gweithdai Ysgolion Cynradd

Mae’r prosiect hwn ynymwneud a^ herio canfyddiad plant ysgol o leiafrifoedd ethnig, mewnfudwyr a ceiswyr lloches.

Mae hwn ar gael ar hyn o bryd I Ysgolion Gynradd siliedig yn De Cymru, lle fydd blant yn y flwyddyn olaf o’u haddysg gynradd (Blwyddyn 6) bydd yn gallu cymrud rhan mewn gweithgareddau a fydd yn agor eu meddyliau i amrywiaeth o feddyliau ynghylch a lleiafrifoedd ethnig a mewnfudo.

Y gweithgareddau (mae yna chwech, ond dim ond tri fydd yn gael eu dewis I gyflwyno ym mhob gweithdy), yn adael y blant I creu canfyddiadau eu hunain ar ras, a hiliaeth, yn seiliedig ar y trafodaethau sy’n codi.

Mae ein holl gyflwynyr wedi cael eu hyfforddi i gyflwyno’r gweithdai hyn a hefyd efo gwiriad DBS diweddaraf I weithio gyda phlant.

“Data gan Gyngor Gweithdu Addysg Cymru, a nodir yn yr adroddiad yn dangos bod yn 2019-20 roedd dimond 48 cais a gafwyd gan fyfyrwyr o leiafrifoedd ethnig I astudio hyfforddiant cychwynnol athrawon yng Nghymru. Allan o’r 1,165 athrawon newydd gymhwyso yn y cyfnod hwnnw, nodwyd bod chwech yn ddod o gefndiroedd Hil Gymysg, 13 Asiad a pedwar o cendiroedd Ddu. Yn yr un cyfnod allan o 3,443 Prifathrawon dros Cymru, dimond saith a nodwyd sydd a^ chefndiroedd di-wyn ac nid oedd yr un o nhwyndod o Brydeiniwr Du neudreftadaeth ddu.”– Wedi cymrud o erthygl (Wales Online 2018) Ennwyd “There are systemic racisms and barriers to success in Welsh Schools, finds report”

“Trosedd casineb hiliol yn erbyn plant wedi cyrraedd uchafbwynt tri blynedd.” Ddarganfod trwy ymchwiliad gan (NSPCC). Roedd hyn yn cynnwys troseddau yn erbyn plant o dan Un blwydd oed. Wnaeth Childline cynnal 2,617 sesiynau cwnsela amdano bwlio ar sail hil a ffydd rhwng 2015/16 a 2017/18. Canfyddiadau oedd, Merched yn fwy tebygol na bechgyn I siarad I Childline, a phlant 12-15 oed oedd fwyaf tebygol I gysylltu“ – NSPCC 

Ein Gweithdau

Argraffiadau Cyntaf

Dyma lle mae’r plant yn cael eu rhannu mewn I grwpiau ac yn cael eu rhoi, Cerdyn a llun Argraffiadau Cyntaf.Bwriad hyn yw amlygu a herio unrhyw ragdybiaethau ynghylch lleiafrifoedd ethnig sydd eisioes wedi’u ffurfio.

Wedi hynnym maen nhw’n ateb rhai cwestiynau pellach am y person.

 • Beth Ydych chi’n hoffi amdano’r y person?
 • Beth nad ydych chi’n ei hoffi am y person?
 • ble mae nhw’n dod?
 • Pa fath o swydd ydych chi’n meddwl maent yn ei wneud?
 • Ydych chi’n meddwl eu bod yn edrych yn dda?
 • Ydych chi’n meddwl eu bod yn glyfar?
 • Ydyn nhw’n gyfoethog, yn dlawd neu yn y canol?
 • Pe byddent yn cyfarfod ^a’r person, a fyddent yn eu hoffi?
 • Os felly neu beidio, Pam neu pam lai?

Wedi hynny, byddwn yn gwrando ar eu hatebion ac yn eu trafod gyda chymorth cyflwyniad.

Yn Union fel Fi

Yn ystod y gweithgaredd hwn mae’r plant yn cael eu rhannu’n grwpiau a rhoddwyd cerdyn Yn Union Fel Fi. Dywedir wrthynt y bydd y gr^wp buddugol yn cael gwobr ar ddiwedd y gweithgaredd. Yna mae’n rhaid iddyn nhw feddwl am bethau sy’n unigryw I’w gr^wp, ond yn wahanol am y gr^wp arall. Enghreifftiau fyddai –

 • Mae llygaid brown gyda ni
 • Rydym yn fenyw
 • Nid ydym yn bwyta brocoli
 • Mae gennym ni rywun sydd yn gallu chwarae’r piano
 • Rydyn ni’n gwneud ein gwaith cartref
 • Rydyn ni I gyd yn gwisgo crysay gwyn

Wedi hynny, maen nhw’n eu galw allan ac os ydyn nhw’n unigryw maen nhw’n cael tri phwynt, os nad yw’n unigryw dydn nhw ddim yn cael unrhyw bwyntiau a’rt^im/timau sy’n euhatal rhag bod yn unigrywyn cael un pwynt.

Mae’r pwyntiau wedyn yn cael eu hadio I fyny, a bydd yr enillwyr yn derbyn gwobr. Wedyn, bydd trafodaeth a chyflwyniad am wahaniaethau a rhagfarn yn cael eu rhoi i’r dosbarth.

 

Pwy Ydw I?

Yn y gweithgaredd hwn mae myfyrwyr yn cael llun o berson a’r plant, mewn grwpiau, gofynnir iddynt wneud proffil o’r person yn seiliedig ar beth maen nhw’n gweld. Byddai awgrymiadau o’r disgrifiad fel a ganlyn –

 • Beth allai eu henw fod?
 • ba wlad maen nhw’n dod?
 • Pa fath o waith maen nhw’n ei wneud?
 • Sut byddech chi’n eu disgrifio fesul edrychiad?
 • Ydyn nhw’n ddeallus?
 • Ydyn nhw’n bert/golygus?
 • Pa fadd o gartref maen nhw’n byw ynddo?

Wedi hynny, byddwn yn trafod atebion y plant. Mae hyn yn rhoi dealltwriaeth o ganfyddiad y dosbarthiadau o pobol B.A.M.E a thrwy ddefnyddio cyflwyniad.

Ymateb I Hiliaeth

Yn y gweithgaredd hwn ddarllenir senario ^ar gyfer pob gr^wp o gerdyn A4. Mae’r senarios yn seiliedig ar ffrind yn cael ei dargedu’n hiliol ac yn cwestiynu sut y byddai’r myfyriwr yn ymateb yn seiliedig ar yr amgylchiadau i sicrhau’r canlyniad gorau.

Bydd yr ymatebion hyn yn cael eu trafod er mwyn darparu dealltwriaeth o ganfyddiad pawb sy’n ymwneud ^a’r senario ysgrifenedig.

Can I stay?

Can I stay, is a role play activity, where the students play different parts in a trial. One group is given a card with a description of a person who is seeking to enter the country, they will decide who will play the part of the person coming into the country and the two other solicitors who will be pleading the refugee’s case. If there are more than three in the group the remaining children will sit on the jury to decide the fate.

The other groups will decide on a judge and two solicitors who will fight against the person entering the country. The rest of the children will sit on the jury and make the decision as to whether they should be allowed in.

After each scenario there will be a discussion about perceptions of contributions towards the country from those moving to the country.

Where are they from?

This activity will look at things that are quintessentially British things and determine which were made by the British and which by migrants. Each group will be given cards with different pictures that are associated with renowned British things such as the Mini, battered fish, Chicken Tikka Masala, the phone box and flavoured ice cream.

Each group will have a British and a non-British board and place the cards on the one they think is correct.

Afterwards, a presentation will be shown as the answers are revealed.

%d bloggers like this: